Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym


1.Zebranie otworzyła Przewodnicząca Federacji kol. Anna Rakocz. Przywitała przybyłych i poinformowała o proponowanym przebiegu obrad delegatów oraz o programie XXVII Pielgrzymki Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym na Jasną Górę.
2. Na przewodniczącego obrad kol. A. Rakocz zaproponowała kol. Jerzego Stopę ze Skarżyska-Kamiennej. Kol. Jerzy Stopa wyraził zgodę na prowadzenie obrad. W głosowaniu jawnym wybrano go jednogłośnie – 42 głosy „za”. Na protokolanta obrad kol. A. Rakocz zaproponowała Czesława Kamińskiego z Częstochowy. Kol. Cz. Kamiński wyraził zgodę na protokołowanie Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym wybrano go jednogłośnie – 42 głosy „za”.
3. Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad, który w głosowaniu jawnym przyjęto bez poprawek – jednogłośnie. [Czytaj więcej…]

XXVII Pielgrzymka Osób Represjonowanych