Zasady przyznawania świadczenia pieniężnego w kontekście nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Świadczenie pieniężne może być przyznane wyłącznie osobie uprawnionej, to znaczy osobie posiadającej potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Wniosek należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza. Do wniosku należy dołączyć:
1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z przyczyn politycznych,
2. decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy [nie była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba że przedłoży dowody, że przed dniem 4 czerwca 1989 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce i co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa], albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności,
3. dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub okoliczność podlegania represjom z przyczyn politycznych (np. dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, pisemne oświadczenia świadków),
4. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika).

I) Osoby, które na dzień 31 sierpnia 2017 roku będą pobierały świadczenie pieniężne nie będą musiały podejmować żadnych działań, aby to świadczenie w dalszym ciągu otrzymywać – Szef UdSKiOR dokona z urzędu, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zmiany wydanych wcześniej decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w zakresie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie.
II) Osobom posiadającym potwierdzony przez Szefa UdSKiOR status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a nie pobierającym świadczenia pieniężnego na dzień 31 sierpnia 2017 roku, świadczenie zostanie przyznane w drodze nowej decyzji Szefa UdSKiOR. Aby wydanie takiej decyzji było możliwe, konieczne jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o przyznanie świadczenia. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: “Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.
W przypadku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przed wejściem w życie nowelizacji należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. W innym przypadku wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (z uwzględnieniem kryteriów dochodowych).
III) Osoby nie posiadające potwierdzonego przez Szefa UdSKiOR statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych muszą w pierwszej kolejności wystąpić do Szefa UdSKiOR z wnioskiem o potwierdzenie tego statusu. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: “Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.

Źródło: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych