Zaproszenie na Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia WIR zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze w dniu 30 czerwca 2016 r. na godz. 16.00 w I terminie i 16.30 w II terminie. Zebranie odbędzie się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” w Częstochowie przy ul. Łódzkiej 8/12.
Za zarząd Stowarzyszenia: Przewodnicząca Anna Rakocz
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór jego Prezydium.
2. Przedstawienie propozycji porządku obrad i jego przyjęcie.
3. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania oraz sprawozdania z wykonania jego uchwał.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego dotyczące sprawy kol. W. Normana.
9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
10. Dyskusja, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
11. Zakończenie obrad.