4-6 WRZEŚNIA: Konferencja organizacji represjonowanych

Przedstawiciele organizacji osób represjonowanych w PRL zgromadzeni na konferencji w dniach 4-6 września 2015 r. w Wielonku koło Bydgoszczy przyjęli oświadczenie następującej treści:
Konferencja zrzesza organizacje, których członkowie poświęcili swoje zdolności, czas, energię, dobytek, zdrowie własne i swoich rodzin w walce z komunistyczną dyktaturą. Wszyscy zrzeszeni aktywnie uczestniczyli w zrywach narodowych. Jedni byli internowani, inni podlegali śledztwu i skazaniu. Byli też bici i więzieni bez wyroków, niektórzy wyrzuceni z pracy, inni wygnani z kraju bez prawa powrotu do Ojczyzny. Prześladowania stosowano za to, że domagali się poszanowania godności osoby ludzkiej, prawa do wolności osobistej i wolności Ojczyzny.
Przypominamy, że w przyszłym roku mija 40. rocznica strajków “Czerwca 76”. Konferencja wyraża swoją zdecydowaną dezaprobatę i niezadowolenie z dotychczasowych 25-letnich opieszałych działań władz III RP w realizacji art. 19 Konstytucji RP odnoszącego się do objęcia specjalną troską i opieką środowisk patriotycznych, które poświęciły swoje i swoich rodzin dobro na rzecz dobra wspólnego i które to dobro zostało osiągnięte.
Konferencja postanawia, co następuje:
1) wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem nawiązania ścisłej współpracy z organizacjami skupiającymi osoby represjonowane i roztoczenie nad nimi swej opieki i patronatu
2) dążyć do uchwalenia przez Parlament godnej ustawy dla weteranów opozycji niepodległościowej (na wzór opracowanej przez Grupę Roboczą) i nowelizacji ustawy uchwalonej w dniu 20 marca br. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
3) czynić starania, aby wyłączyć sędziów wysługujących się systemowi komunistycznemu z orzekania w procesach o zadośćuczynienie i odszkodowanie osobom represjonowanym z pobudek politycznych
4) zabiegać, aby Skarb Państwa w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie osobom represjonowanym z pobudek politycznych reprezentowany był obligatoryjnie przez prokuratorów pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej
5) dążyć do możliwości wznowienia procesów odszkodowawczych osób represjonowanych, które składały wnioski o zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznane szkody i krzywdy wyrządzone z pobudek politycznych przed dniem wejścia w życie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23.02.1991 r. z późn. zm.
6) zabiegać o wprowadzenie przepisów chroniących polski interes narodowy i państwowy w mediach
7) popieramy działania zmierzające do obniżenia wieku emerytalnego, które były już zawarte w Porozumieniach Gdańskich
8) dążyć do likwidacji na polskiej ziemi wszelkich symboli gloryfikujących totalitarny system komunistyczny. Istnienie do chwili obecnej tych pomników jest niezgodne z Konstytucją RP (w art. 5, 8, 13 i 19 oraz art. 256 kodeksu karnego).
Poniżej skany dokumentów przyjętych na konferencji.